fbpx

Ochrona danych osobowych

Informacje dla zainteresowanej osoby/przedstawiciela prawnego zainteresowanej osoby

zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 (dalej tylko Rozporządzenie WE)

Administrator:

ALFA BIO s.r.o.

Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica

REGON: 30 223 041

Osoba odpowiedzialna: Milan Mračko

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: dpo@iosec.eu

Cel przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies i podstawowa statystyka odwiedzalności stron internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania.

Uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 podp. f) GDPR.

Opis podstawy prawnej.

Uzasadniony interes, jeżeli jest podstawą prawną dla danego celu przetwarzania.

Ułatwienie w korzystaniu z naszych stron internetowych za pomocą plików cookies.

Adresaci albo kategorie adresatów.

Upoważnione osoby administratora,
Dostawca oprogramowania analitycznego Google Analytics.
Dostawca rozwiązania webhostingowego, w którym jest użytkowana dana aplikacja z danymi.

Czas przechowywania danych osobowych albo kryteria do jego ustalenia.

Cały czas trwania określonego zadania.

Informacja o tym, czy udostępnianie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym albo wymaganiem niezbędnym do zawarcia umowy, czy zainteresowana osoba ma obowiązek udostępnienia danych osobowych oraz możliwe skutki odmowy udostępnienia tych danych.

Udostępnienie danych osobowych (OU) jest obowiązkowe, aby zabezpieczyć uzasadniony interes administratora. Zainteresowana osoba (DO) ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie.

Zainteresowana osoba ma zgodnie z Rozporządzeniem WE prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (artykuł 15),

(dostęp nie może spowodować niekorzystnych skutków dla praw innych osób fizycznych)

 • poprawiania i uzupełniania danych osobowych (artykuł 16),
 • kasowania danych osobowych – prawo do przedawnienia (artykuł 17),
  • publikowanie OU,
  • zbędne OU,
  •  bezprawnie przetwarzane OU,
  • OU przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego,
  • OU po odwołaniu zgody na przetwarzanie, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
  •  te prawa nie są stosowane przy danych przetwarzanych:
   • przy czynnościach administracyjnych zgłoszonych administratorowi,
   • dla potrzeb archiwizowania, nauki/w celach statystycznych, do badań historycznych, do korzystania z prawa wolności słowa i prawa do informacji, do dokumentowania i zgłaszania roszczeń prawnych,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych (artykuł 18),
  • podczas poprawiania błędnych danych,
  • podczas sprawdzania, czy nad przetwarzaniem dla potrzeb administracyjnych albo na podstawie uzasadnionego interesu administratora nie przeważa interes zainteresowanej osoby,
  • jeżeli zainteresowana osoba wnioskuje skasowanie niektórych danych i wymaga wprowadzenia ograniczonego przetwarzania,
  •  jeżeli administrator nie potrzebuje już tych danych, a są one potrzebne zainteresowanej osobie do zgłoszenia roszczenia prawnego,
 • dokładność danych osobowych przetwarzanych środkami zautomatyzowanymi (artykuł 20)
  • przy przetwarzaniu danych na podstawie zgody zainteresowanej osoby albo umowy między administratorem, a zainteresowaną osobą,
  • tego prawa nie stosuje się przy danych przetwarzanych przy czynnościach administracyjnych zgłoszonych administratorowi,
 • odmowa przetwarzania danych osobowych (artykuł 21),
  • przy przetwarzaniu dla potrzeb interesu publicznego,
  • przy czynnościach administracyjnych zgłoszonych administratorowi,
  •  przy uzasadnionym interesie administratora – jeżeli administrator zamierza kontynuować przetwarzanie, musi przedstawić uzasadnienie,
  • przy przetwarzaniu dla potrzeb marketingu bezpośredniego – administrator natychmiast zatrzymuje przetwarzanie.

Administrator może ograniczyć zakres praw zainteresowanej osoby zgodnie z artykułem 23 Rozporządzenia WE, jeżeli takie ograniczenie jest ustanowione przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony praw zainteresowanej osoby albo innych osób i możliwości zgłaszania roszczeń cywilnoprawnych.

Zainteresowana osoba ma prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Hraničná 12, Bratislava zgodnie z artykułem 13, ust. 2, podp. d) Rozporządzenia WE.

Zainteresowana osoba oświadcza, że zapoznała się z powyższymi informacjami.

…………………………………………………….

podpis zainteresowanej osoby

albo przedstawiciela prawnego zainteresowanej osoby