fbpx

Ochrana osobních údajů

Informace pro dotčenou osobu/zákonného zástupce dotčené osoby

ve smyslu článku 13 ods. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení EU)

Provozovatel:

ALFA BIO s.r.o.

Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 30 223 041

Zodpovědná osoba: Milan Mračko

Kontakt na zodpovědnou osobu: dpo@iosec.eu

Účel zpracování osobních údajů.

Cookies a základní přehled o návštěvnosti stránek.

Právní základ zpracování.

Oprávněný zájem provozovatele – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Popis právního základu.

Oprávněný zájem, pokud je právním základem pro daný účel zpracování.

Usnadnění používání našich webových stránek využíváním cookies.

Příjemci nebo kategorie příjemců.

Oprávněné osoby provozovatele,

Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics.

Poskytovatel webhostingového řešení, na kterém je daná aplikace s daty provozována.

Doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení.

Po celou dobu trvání účelu.

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy, zda je dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů.

Poskytnutí OU je povinné, aby byl zajištěn oprávněný zájem provozovatele. DO má právo zpracovávání namítat.

Dotčená osoba má ve smyslu Nařízení EU právo na:

 • přístup k osobním údajům (článek 15),

(přístup nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob)

 • opravu a doplnění osobních údajů (článek 16),

 • výmaz osobních údajů – právo na zapomnění (článek 17),

  • zveřejněné OU,

  • nepotřebné OU,

  • nezákonně zpracovávané OU,

  • OU zpracovávané na účely přímého marketingu,

  • OU po odvolání souhlasu na zpracování, pokud neexistuje jiný právní základ zpracování,

  • toto právo se neuplatňuje při údajích zpracovávaných:

   • při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

   • na účel archivace, vědecký/statistický účel, historický výzkum, na uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, na prokazování a uplatňování právních nároků,

 • omezení zpracování osobních údajů (článek 18),

  • během opravy nesprávných údajů,

  • během ověření, jestli při zpracovávání při výkonu veřejné moci nebo na základě oprávněných zájmů provozovatele nepřevažují zájmy dotyčné osoby,

  • pokud dotčená osoba namítá výmaz údajů a požaduje jej nahradit omezením zpracovávání,

  • pokud provozovatel údaje již nepotřebuje a potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,

 • přenositelnost osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky (článek 20),

  • při zpracovávání údajů na základě souhlasu dotknuté osoby nebo smlouvy mezi provozovatelem a dotknutou osobou,

  • toto právo se neuplatňuje při údajích zpracovávaných při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

 • namítnutí zpracování osobních údajů (článek 21),

  • při zpracovávání pro potřeby veřejného zájmu,

  • výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

  • oprávněných zájmů provozovatele – pokud provozovatel bude pokračovat v zpracovávání, poskytne odůvodnění,

  • při zpracovávání pro účely přímého marketingu – provozovatel ihned pozastaví zpracování.

Provozovatel může omezit rozsah práv dotčené osoby ve smyslu článku 23 Nařízení EU, pokud je takové omezení stanoveno s cílem zajistit zejména ochranu práv dotčené osoby či jiných osob a uplatnění vymáhání občanskoprávních nároků.

Dotčená osoba má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraničná 12, Bratislava podle článku 13, odst. 2, písm. d) Nařízení EU.                                                        

Dotčená osoba prohlašuje, že se s těmito informacemi obeznámila.

…………………………………………………….

podpis dotčené osoby

nebo zákonného zástupce dotčené osoby